Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řešení domácího násilí v Evropském parlamentu II.

27. 4. 2012

 Řešení domácího násilí v Evropském parlamentu

 

Solving domestic violence in the European parlament

Jiří Sedlák, Zdenka Paňáková

Psychologická poradna Brno 2010

jirisedlakdrsc@seznam.cz

www.domacinasili.estranky.cz

 

 

Generální ředitelství

Struktura A

Generální sekretariát (5.400)

Parlamentní výbory (21)

Poslanci (736)

Státy Evropské unie (27)

 

 

Struktura Evropského parlamentu B

Politické skupiny I.

Lidovci  265

Socialisté  184

Liberálové  84 

Zelení  55

 

 

Struktura Evropského parlamentu C

Politické skupiny II.

Konzervativci  54

Levice  35

Svobodní  32

Nezařazení  27

 

 

Schvalování návrhů(D)

Shromažďování informací (Skupiny poslanců vysílané do terénu)

Projednání ve Výboru (Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví)

Rada Evropy (Zástupci vlád, ministři, předsedové vlád)

Evropský parlament (Zástupci občanů, volení poslanci)

Výsledek jednání: DOPORUČENÍ

Aplikace ve státech Unie (Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví)

Kontrola úspěšnosti (Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví)

 

 Evropský parlament navrhuje řešení

domácího násilí.

Předává je národním vládám.

Projednávají, schvalují a předkládají se národním parlamentům ke schválení formou zákonů.

Stávají se součástí právního pořádku jednotlivých států.

 

Převod doporučení EP

NĚKTERÉ STÁTY DOPORUČENÍ nerespektují

JINÉ STÁTY

respektují jen některá doporučení nebo s velkou časovou prodlevou

V NĚKTERÝCH STÁTECH SE STALA NEJDŮLEŢITĚJŠÍ DOPORUČENÍ

součástí právního pořádku .

 

Jak je to v České republice?

Není problém s implementací.

Problém je s aplikací.

 

Definice EP

Násilí (domácí násilí) je:

1.jakýkoli násilný čin namířený proti ženám

2.výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen,

3.včetně hrozeb takových činů, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody,

4.ve veřejném nebo soukromém životě.

  

Světová zdravotnická organizace:

1. jakýkoliv násilný jednosměrný čin, který se týká oběti DN a má eskalující průběh a je dlouhodobý, probíhá mezi blízkými osobami

2. Důsledky: ve formě újmy u oběti, různého trvání a různé intenzity

3. Újmy zahrnují formu

a) fyzickou (desítky až stovky příznaků),

b) psychickou (desítky příznaků),

c) sociální (desítky možností),

d) ekonomickou a

e) sexuální.

4. Probíhá bez kontroly společnosti

 

 Převod doporučení v ČR

ČR respektovala doporučení EP:

schválila dva základní zákony:

1. Trestní zákon č. 40/2009 Sb. a

2. Zákon č. 135/2006 Sb.

 

1. Trestní zákon č. 40/2009 Sb.

§ 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu ţijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ čtyři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,

b) způsobí-li takovým činem těţkou újmu na zdraví,

c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo

d) páchá-li takový čin po delší dobu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

a)těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo

b)smrt

 

1. Trestní zákon č. 40/2009 Sb.

§ 354 Nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhroţuje ublíţením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu ţivota, nebo

e) zneuţije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho ţivot nebo zdraví nebo o ţivot a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a)vůči dítěti nebo těhotné ţeně,

b)se zbraní, nebo

c)nejméně se dvěma osobami.

 

2. Zákon č. 135/2006 Sb.

  • Změna zákona o Policii České republiky
  • Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj;
  • Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s vykázáním ze společného obydlí a zákazem vstupu do něj.

 

Intervenční centrum

Ohroženým osobám poskytuje aktivně pomoc, převážně na základě doručeného podnětu PČR;

1. opis rozhodnutí o vykázání nebo zákazu vstupu do společného obydlí;

2. opis úředního záznamu o provedených úkonech.

 

Intervenční centrum

poskytuje služby

ambulantní

a) sociálně-terapeutické činnosti

terénní

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

pobytové

c) na omezenou dobu


Nedostatky aplikace

1.Neodhalené případy DN

2.Rozhodnutí oběti bránit se násilí

3.Hledání pomoci

4.Pravidla pro oznámení tr. činu

5.Forma a obsah tr. oznámení

a) podat může kdokoliv

b) podat na PČR, St. zast.

c) ústně nebo písemně,tel.,mailem

d) Kdo, co, kdy, kde, jak, proč, čím

e) Důkazy

6.Uplatňování práv oběti

a) právo na informace

- přát si inf. o výsledku

- nahlížet do tr. spisu

- vypovídat v nepřítomnosti obviněného

b) právo na ochranu

- oddělená čekárna pro svědky a poškozeného

- vyloučení veřejnosti

- utajené svědka

c) právo na právní zastoupení

- zmocněnec

- doprovod

d) Právo na aktivní účast v tr.řízení

- nedat souhlas s tr. stíháním

- návrhy na doplnění

- odstranění nedostatků

- stížnost proti usnesení

- odvolání proti rozsudku

- klást dotazy svědkům

- vyjádření před koncem řízení

e) Právo na kompenzaci

- náhradu škody

- peněžitou pomoc

f) Právo na pomoc

- sociálního pracovníka,

- psychologa,

- zmocněnce

- doprovod

- asistenci při výslechu

- náhradu škody

- státní peněžní pomoc

 

 

 

Řešení

I. Přesvědčovat oběti řešit problémy

II. Nejen radit, ale i pomáhat

III. Žádat větší účast státu

IV. Usilovat o jednotné řízení

 

 Závěr

A. Zajímejme se více osudy obětí domácího násilí

B. Pomáhejme jako odborníci

1. zmírňovat a odstraňovat

a) opomenutí v pomoci obětem

b) nedostatky v činnosti orgánů i dalších organizací

c) chyby kdekoliv se vyskytnou

 

 

Literatura

ČTK, 2006, Práva ţen jsou málo chráněná. HN 8.8. č. 152, s.4.

DEKLARACE O ODSTRANĚNÍ NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŢENÁCH, 2009, EP.

DEKLARACE PRÁV DÍTĚTE, 1959, New York: OSN.

DUNOVSKÝ, Jiří, 1987, Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum.

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DODRŢOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, 1950, Rada Evropy.

EVROPSKÝ PARLAMENT, 2009, Lucemburk.

KONEČNÝ NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ 17.-20. května 2010, Štrasburk.

KUDRNOVSKÁ, M.,2010, MOCEK, MICHAL 2010, Bez Unie by krize byla katastrofou. Právo 15.2. s. 10.

PöTTERING, HANS-GERT, 2008, Padesát let Evropského parlamentu. In: Svědectví bývalých předsedů Evropského parlamentu. Lucemburk.

RED (a), 2010, Evropa vyhlásila boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Brněnský Metropolitan 5, březen, s. 12-13.

RED (b), 2010, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna: Evropa vyhlásila boj chudobě a sociálnímu vyloučení. Brněnský Metropolitan 5, březen, s. 12-13.

RED (c), 2010, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna: Město Brno řeší chudobu dlouhodobě. Brněnský Metropolitan 5, březen, s. 12-13.

RED (d), 2008, Svědectví bývalých předsedů Evropského parlamentu. Lucemburk.

SEDLÁK, JIŘÍ, KOHOUTEK, RUDOLF, BŘEZINA, MILOŠ, 2007, Nové mýty o domácím násilí – I. Universitas, revue Masarykovy univerzity 3, s. 18-21.

TVÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU, 2010, Lucemburk.

UHL, PETR, 2010, Konec ochrany lidských práv? Právo 16.8., s. 6.

ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD, 1950, Rada Evropy.

USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O ODSTRANĚNÍ NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŢENÁCH, 2009, Lucemburk, 26.11.

VITOUŠOVÁ, PETRA, 2010, Pomoc obětem kriminality v hlavním městě Praze. BKB.

WIE FUNKTONIERT DIE EUROPäISCHE UNION, 2007, Ihr Wegweiser zu den Organen und Einrichtungen der EU, Luxemburg..

ZÁKON č. 40/2009 Sb., ZÁKON č. 135/2006 Sb.

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost za Vaši následnou aktivitu v oblasti domácího násilí

jirisedlakdrsc@seznam.cz

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

buy cialis information afhsdbcGranotbmot

(Fliekloh, 30. 5. 2021 20:09)

cialis where can i buy https://rcialisgl.com/ - cialis price australia cialis with dapoxetine overnight delivery australia

tnoegfdToorpBtjshibez

(reOmyAsd, 26. 5. 2021 15:11)

how to buy cialis online https://cialisjla.com/ - price comparison cialis cialis usa

gsaxzvofbldToorpBtjshibev

(BlodoAni, 26. 5. 2021 11:11)

Tetracycline https://pharmacyken.com/ - canada pharmacy com thai pharmacy online

arkansas state board of pharmacy dgsolbvfdGranoumowa

(FliekVed, 26. 5. 2021 1:26)

how to get maximum effect from cialis https://krocialis.com/ - does cialis cause heartburn cialis tadalafil

medco pharmacy dgsolbvfdGranosfwcd

(LbsoFliek, 23. 5. 2021 5:01)

levitra vs cialis vs viagra https://ucialisdas.com/ cialis 10mg

cialis on line pharm afhsdbcGranolojpk

(RebfFliek, 21. 5. 2021 9:09)

cialis for daily use https://rcialisgl.com/ - cialis side effects women cheap cialis from australia

ahf pharmacy dgsolbvfdGranolktne

(LbsoFliek, 17. 5. 2021 4:04)

levitra or cialis which is better https://ucialisdas.com/ cialisnonprecription

mexican online mail order pharmacy frbdcacldToorpBtjshibet

(JebgBlodo, 13. 5. 2021 5:32)

Lioresal https://pharmacylo.com/ online pharmacy busted

Keflex fdvaefbfbldToorpBtjshibev

(LebnBlodo, 9. 5. 2021 14:24)

online canadian pharmacies https://xlnpharmacy.com/ medical information online

cialis without a script afhsdbcGranoqsbhl

(RebfFliek, 8. 5. 2021 2:53)

cialis with dapoxetine uk https://rcialisgl.com/ when does cialis patent expire

pharmacy careers afhdbcGranouuget

(RfvbFliek, 26. 4. 2021 22:17)

generic cialis au https://cileve.com/ - cialis generic 20 mg 30 pills cialis vs viagra vs levitra

tadalafil mechanism of action in bph hvgeeahdToorpBtjshibeq

(BbdfLask, 25. 4. 2021 8:22)

flomax and viagra https://gensitecil.com/ buying viagra online legal

tadalafil, olgsasbnvoegfdToorpBtjshibex

(GvdbreOmy, 23. 4. 2021 21:00)

mint pharmaceuticals tadalafil https://boxtadafil.com/ sildenafil vardenafil tadalafil