Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Autoři článků na těchto stránkách

 

seznam (odkazující na jednotlivé autory):

Jiří Sedlák
Rudolf Kohoutek
Zdeňka Paňáková
Jindra Hoferová
Vratislav Kovář
Jana Kunová – Šlezingerová
Gerta Michalicová
Miroslav Pospíšil
Mojmír Vážanský

 Jiří Sedlák

 

 • 1937 - 1945: RG Boskovice.
 • 1944 - 1945: Pomocný dělník u firmy Meyerhofer, Letovice.
 • 1945 - 1950: Studium na filozofické fakultě Univerzity J.E.Purkyně, obor čeština-filozofie.
 • 1946 - 1947: Pomocná vědecká síla,  Psychologický ústav  FF UJEP.
 • 1947 - 1948: FF UJEP - Smluvní výpomocný asistent Psychologického ústavu.
 • 1948 - 1970: Odborný asistent katedry psychologie.
 • 1949 - 1990: Katedra psychologie FF UJEP Brno.
 • 1970 - 1975: vedoucí katedry psychologie, FF UJEP, Brno.
 • 1990 - 2008: Psychologická poradna Brno, pomoc obětem domácího násilí.

Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:
 • 1950: PhDr. - Psychologie spontánní dětské hry.
 • 1964: CSc. - Přesnost senzomotorické koordinace spojovatelek. Monografie. Praha, UK.
 • 1970: Doc. - Teorie a faktory koordinace.
 • 1981: DrSc – Pracovní únava. Praha, Academia. Monografie.
 • 1985: DrSc. – Pracovní únava. Monografie. Praha, Psychologický ústav ČSAV.

Publikace:
 • 96 původních publikací, z toho 4 v němčině, 2 v  angličtině, 9 na Slovensku, jedna v polštině a ruštině.
 • 1974: Determinace senzomotorické koordinace. Monografie.  Brno, UJEP, Spisy UJEP č. 188.
 • 1984: Otázky sociálního učen. Monografie. Brno, Spisy FF, č. 257.

 


Vysokoškolské učební texty:

 • 1962 - Návod k demonstracím z psychologie. Praha, SPN  116 s.
 • 1963 - Psychologické otázky působení fysikálních a chemických faktorů na pracovišti. Praha, SPN, 218 s., Spolu s B. Chalupou, J. Křivohlavým.
 • 1963 - Přístrojové technické minimum pro psychology. Praha, SPN  54 s. Spolu s E. Topičem.
 • 1968 - Psychologie v silniční dopravě. Praha, Ministerstvo vnitra, 250 s. Učební text pro střední odborné školy MV.
 • 1971 - Cvičenia zo všeobecnej psychologie. Autor: Julius Kuruc a kolektiv. Bratislava, SPN. Spoluautoři: Mária Bandžejová, Jiří Sedlák, Ivan Šípoš, Ladislav Čierný, Ladislav Požár.
 • 1972 - Praktikum z psychologie práce.  Brno, FF UJEP. 1972: Psychologie rozhodování. Praktika. Brno FF UJEP, 48 s. Spolu s A. Hučíkem.
 • 1973 - Psychologie režimu práce a odpočinku. Brno, FF UJEP, 108 s., l. dotisk. 1973 - Psychologie režimu práce a odpočinku.  Brno, FF UJEP.  Učební texty vysokých škol. 108 s.  1. dotisk.
 • 1974 - Psychologie rozhodování. Praktikum. Brno, FF UJEP,  90 s., 2. rozš. Vyd. Společně s A. Hučíkem.
 • 1978 - Psychologie režimu práce  a odpočinku. II. díl. Brno, UJEP,  2. doplněné vyd.
 • 1980 - Praktikum z psychologie práce.Brno, FF UJEP, 118 s., 2. dopl. vyd.
 • 1986 - Pracovní únava. Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti doktora psychologických věd. Brno.
 • 1986 - Psychologický ústav ČSAV Praha, 46 s.
 • 1990 - Sociálna psychológia. Ativizácia poslucháčov vysokých škol pomocou metódy aktívneho sociálneho učenia programového. Košice, Pedagogická fakulta UPJŠ, 164 s. Spolu s M.Ďuričekovou.

 
Rudolf Kohoutek

 • 1962 - 1964: Odbor školství ONV Strakonice, psycholog Dětského domova třídícího.
 • 1964 - 1987: Odbor školství Národního výboru města Brna, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny města Brna.
 • 1987 - 1990: Katedra pedagogiky rektorátu VUT v Brně, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry.
 • 1990 -  2003: Ústav společenských věd FAST VUT Brno, docent, vedoucí ústavu.
 • 2003 - 2008: PdF MU Brno, Katedra psychologie, profesor.1962: promovaný psycholog. FF MU Brno. Diplomová práce: Paměť pro cizí slova.
 • 2004: univerzitní profesor, obor pedagogická psychologie.


Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:

 • 1969: PhDr, psychologie. FF MU Brno. Rigorózní práce: Příspěvek k zjišťování vlastností osobnosti uchazeček o povolání prodavačky potravinářského zboží.
 • 1999: Doc. habilitace, docentem pedagogické psychologie. Habilitační práce: Sebepoznání a sebevýchova studentů z hlediska psychologického poradenství. UMB B.Bystrica.
 • 1972: postgraduální studium psychologického poradenství. FF UK Praha. Závěrečná atestační práce: Psychologická porada při výběru do obchodních povolání.
 • 1980: CSc., psychologie. FF KU Bratislava. Kandidátská disertační práce: K teorii a praxi psychologických poradenských činností v předprofesijním a profesijním vývoji člověka.


Publikace:

 • 1972 - Psychologický profil osobnosti ředitelky mateřské školy. Brno, Krajský pedagogický ústav, 81 s.
 • 1996 - Základy pedagogické psychologie. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 184 s.
 • 1996 - Základy sociální psychologie, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 181 s.
 • 1998 - Osobnost a sebepoznání studentů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 101 s.
 • 2000 - Základy psychologie osobnosti. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 63 s.
 • 2001 - Poznávání a utváření osobnosti. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 275 s.
 • 2002 - Základy užité psychologie. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 544 s.
 • 2004 - Sociální psychologie. Brno, IMS, 215 s.
 • 2005 - Metodika řešení problémů v mezních situacích. Spolu s A. Olejníčkem. Brno, IMS, 123 s.
 • 2005 - Úvod do psychologie. Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti. Brno, PF MU, 63 s.
 • 2006 - Úvod do psychologie. Metody poznávání osobnosti a duševního zdraví žáka. Brno, PF MU, 96 s.
 • 2006 - Úvod do psychologie. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. Brno,  PF MU, 167 s.
 • 2007 - Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno, PF MU, 260 s.
 • 2008 - Dějiny psychologie pro pedagogy. Brno, PF MU, 120 s.
 • 2008 - Psychologie duševního vývoje. Brno ICV MZLU Brno, 127 s.
 • 2008 - Výchovné poradenství. Brno: ICV MZLU, 93 s.

 
Zdeňka Paňáková

 • 1970: SVVŠ Mělník.
 • 1970 - 1975: KSB Brno - referent, agenda odbytu.
 • 1975 - 1981: ČSAD, n.p. Brno - referent finanční účetnictví.
 • 1981 - 1984: ČSAV Geografický ústav Brno – personalista.
 • 1982: Střední škola sociálně právní - obor sociální, Brno.
 • 1984: Právní poradce ORGREZ,a.s.Brno.
 • 1994 – 2008: soudce přísedící Městského soudu v Brně.
 • 2001: lektorka Školícího střediska ČESMAD Bohemia- Sdružení autodopravců.
 • 2004 - 2008: právní problémy domácího násilí.


Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:

 • 1993 – Mgr.  Právnická fakulta MU Brno Masarykova universita.


Publikace:

 • 2009 - Domácí násilí - ekonomické formy.  Universitas 42, č. 3, s. 3-8.
 • 2008 - Výživné a domácí násilí. Společně s J. Sedlákem a K. Janským. XI. medzinárodná vedecká konferencia „Osobnosť a procesy zvládania,“  Stará Lesná 15.-17.9.2008. Kniha abstraktov, ÚEP SAV Bratislava, s. 25.
 • Domácí násilí - ekonomické formy. Společně s K. Janským a J. Sedlákem.
 • 2009: Úskalí důkazního břemene obětí domácího násilí. In: Blatný, Marek, Vobořil, Dalibor a spol. (red.): Sociální procesy a osobnost 2009.Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. Sborník abstrakt.  Zprávy - Psychologický ústav AV ČR 15, 2009, č. 1, s. 14-15.

 
Jindra Hoferová  

 • 1986- 1989 - Pedagogickopsychol. poradna Břeclav
 • 1989-2008  - Pedagogiocko psychologická poradna, oddělení pro středoškoláky, Brno
 • 2008 dosud - Psychologická poradna pro diagnostiku, poradenství a psychoterapii, Brno
 • 2003 dosud  - působí jako soudní znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie
 • 2010 dosud - Speciální pedagogické centrum při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Kociánka, Brno


Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:

 • 1983 - katera psychologie, zakončení  jednooborového studia
 • 1986 - PhDr jednooborová psychologie na katedře psychologie FF UJEP z oblasti sociální psychologie, muzikoterapie
 • 2001 - Psychoterapie pro frekventanty výcviku v poradenství a psychoterapii, zaměřené na člověka v Českém institutu Brno


Publikace:

 • 2009 - Kohoutek, Rudolf, Hoferová, Jindra: Psychoterapie obětí domácího násilí. In:  Marek Blatný, Dalibor Vobořil a spol.(red,): Sborník abstrakt Sociální procesy a osobnost 2009, „Člověk na cestě životem, rizika, výzvy, příležitosti.“  Zprávy - Psychologický ústav AV ČR 12, 2009, č. 1, s.9.
 • Odezvy v denním tisku o soudním znalectví - syndromu týraného dítěte


Další:

 • Absolventka základního a supervizního výcviku v poradenství a psychoterapii, zaměřené na klienta
 • Supervizor pro práci se skupinou

 
Vratislav Kovář  

 • 1986-1994 - učitel psychologie
 • 1986-2002 - odborný konzultant a lektor
 • 2002 dosud  - společnost Audivia, která se zabývá poradenstvím, koučováním, vzdělávacími aktivitami a rozvojovými programy,
 • 2002  dosud -   soukromý psychoterapeut


Publikace:

 • 1986 - Kovář, Vratislav: Razvitije  ličnosti  propagandista i celeustremlenno upravljajenoj i programmirovoj  dejatelnosti nebolšoj gruppy. The FIFA Prfague International Conference psychological development and personality formative processes. Praga, Abstracts 1986, s. 96.
 • 2010 - Kovář, Vratislav:  Změny  sociálních stereotypů obětí domácího násilí.Changes of social stereotypes of the victim. 13. medzinárodná konferencia „Sociálne procesy a osobnost 2010. Stará Lesná 20.-22.9.2010. Košice, SWpolečenskovedný ústav SAV Košice, Ústav experimentálnej psychologie SAV Bratislava, Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU Brno.


Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:

 • PhDr. - obhájil disertační práci se zaměřením na metody aplikované sociální psychologie
 • CSc . - absolvent vědecké výchovy v oboru psychologie
 • absolvent  dvouletého psychologického postgraduálního studia na Masarykově univerzitě
 • absolvent dvouletého studia metod aplikované sociální psychologie na Univerzitě Karlově absolvent systemického psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“ akreditovaného pro zdravotnictví
 • absolvent zdokonalovacích kurzů se zaměřením na koučování a psychoterapii


Další:

 • členství v odborných psychologických společností a asociacích: Českomoravská psychologická společnost, Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska
 • aktivně se zajímá o muzikoterapii

 
Jana Kunová – Šlezingerová

 • 1973-1978 - Krajská psychologická poradna Hradec Králové.
 • 1978-1980 - Okresní pedagogicko psychologická poradna Jičín.
 • 1980-1990 - Krajská pedagogicko psychologická poradna Brno.
 • 1990-1998 - Pedagogicko psychologická poradny Brno.
 • 1998-2006 - Speciální pedagogické centrum Brno.
 • 2006-2008 - Psychologická poradna Brno.


Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:

 • 1973 - Jednooborová psychologie, FF UJEP, Brno. Dětská hra.
 • 1986 - PhDr. Katedra psychologie, FF UJEP Brno.


Další:

 • Zemřela 2009

 
Gerta Michalicová

Získané tituly, výcviky, kurzy a vzdělávání:

 • 2000 – 2008 - Speciální pedagogika, 3. ročník. Univerzita Jana Amose Komenského, Praha.
 • 2009 - Bc.

 
Miroslav Pospíšil

 • Vydavatel a nakladatel psychologické literatury. 23 let pracoval jako policejní psycholog. 10 roků pracuje jen jako OSVČ. Provedl psychodiagnostiku u více než 26 000 osob.

 

Publikace vlastním nákladem:

 • 1996 - Asertivita aneb jak ze slepé uličky v mezilidských vztazích. Plzeň 1996.
 • 1999 - Zlost, hněv a rozčilení. Plzeň 1999.
 • 2005 - Asertivita je stále živá. Plzeň 2005.
 • 2007 - Řešení konfliktů a stresů. Plzeň 2007.
 • 2008 - Slovní manipulace v komunikaci, jak vyzrát nad lží a chytráctvím. Plzeň 2008.
 • 2011 – Manažerština, aneb jak být efektivním manažerem a řešitelem stresů, Plzeň 2011


Další:

 • Zkušený psycholog, práce a organizace dlouholetý lektor, konzultant a poradce v oblasti komunikačních dovedností, obrany proti manipulacím, asertivity, vyjednávání, prezentace myšlenek, zboží, služeb, řešení konfliktů a stresů, výcvik manažerských dovedností, osobního rozvoje a rozvoje týmů, obchodních dovedností.

 
Mojmír Vážanský

 • 1971 - 1979: učitel ZŠ Brno
 • 1971 - 1983: odborný referent Vojenská správa (mimoškolské vzdělávání) Brno,
 • 1983: samostatný referent Pozemní stavby Brno
 • 1983 - 1990: katedra branné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
 • 1990: inspektor Odbor školství Národní výbor města Brna
 • 1990 - 1995: katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 1995 - 1998: Institut celoživotního vzdělávání, oddělení sociálních věd, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita /od 1.1.2010 Mendelova univerzita/, Brno
 • 2000 - 2002: Ústav dalšího rozvoje pedagogických pracovníků při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • 2000 - 2004: učitel Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Brno
 • 2001 - 2004: katedra pedagogiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • 2004 - 2005: manažer Česká pojišťovna (vzdělávání pracovníků)
 • 2005 - 2008:  učitel ZŠ Brno
 • 2008 - dosud: Institut celoživotního vzdělávání, oddělení sociálních věd, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita /od 1.1.2010 Mendelova univerzita/, Brno
 • 2009 - 2010: katedra pedagogiky, Žilinská univerzita, detašované pracoviště Liptovský Mikuláš


Publikace:                

 • 1971: Hathajoga jako forma pohybové rekreace. Diplomová práce. Brno : UJEP, 1971.
 • 1990: Předpoklady a úroveň připravenosti studentů učitelství na řešení náročných životních situací. Kandidátská dizertační práce. Brno : MU 1990.
 • 1993: Impulzy pedagogiky volného času. Brno: Masarykova univerzita 1993.
 • 1995: VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. 1. vydání. Brno : Paido,
 • 1995, 176 s. ISBN 80-901737-9-9
 • 1996: Vybrané otázky volného času a rekreace. Habilitační práce. Olomouc : UP 1996.
 • 2001: Základy pedagogiky volného času. 2. doplněné vydání. Brno : Print-Typia, 2001, 175 s. ISBN 80-86384-00-4
 • 2010: Vybrané kapitoly z pedagogiky. Žilina: Fakulta humanitních vied ŽU, 2010. ISBN v tisku
 • 1986: Letecké sporty a parašutismus. In ČAPÁK, I. et al. Zájmová branná činnost II. Brno : UJEP 1986, s. 105-118.
 • 1992: Výchova k manželství a rodičovství. In kol. Texty ke studiu otázek výchovy. Brno : MU 1992, s. 103-116.
 • 1993: Survival. In VYŠKOVSKÝ, J. et al. Hry a sporty v přírodě. Brno : MU 1993, s. 60-61.
 • 1994: Analýza pedagogických dokumentů. In MAŇÁK, J. et al. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno : MU 1994, s. 63-65. ISBN 80-210-1031-2
 • 1997: Výchova k manželství a rodičovství. In KUČEROVÁ, S. et al. Texty ke studiu otázek výchovy. Brno : MU, 1997, s. 103-116. ISBN 80-210-1544-6

Učební texty:                

 • 1988: Psychologie branné výchovy. Brno : UJEP, 1988.
 • 1994: Volný čas a pedagogika zážitku. Brno : MU, 1994. 64 s. ISBN 80-210-0428-2

a další


Získané tituly, výcviky a kurzy:

 • 1971 - tělesná výchova – zeměpis, Pedagogická fakulta UJEP Brno
 • 1985 - tělesná výchova - branná výchova, Pedagogická fakulta UP Olomouc
 • 1982 – PaedDr..obor Teorie tělesné výchovy, katedra teorie tělesné výchovy, Pedagogická fakulta UJEP Brno
 • 1991 – CSc. kandidátská dizertační práce: Předpoklady a úroveň připravenosti studentů učitelství na řešení náročných životních situací.pro obor Pedagogika, katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU Brno