Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úroveň informovanosti učitelů základních škol o domácím násilí VI.

24. 5. 2012

 

Seznam použité literatury:

1)Aliance proti násilí. [on-line] Dostupné z: www.domacinasili.cz.

2)AZ Rodina. Násilí ve vztahu, zkušenosti s násilím. [on-line] Dostupné z: www.azroina.cz/4684-nasilivevztahuzkusenostisnasilim.

3)AZ Rodina. [on-line] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/vlada-nechce-romske-deti-ve-zvlastnich-skolach-bude-to-stat-miliardy-1gz-/domaci-aspx?c=A110921_100104_domaci_jj.

4)BADOUŠEK, Radim. Extrémní násilí ve školách. Olomouc: XXVI. Psychologické dny. 2008.

5)BARÁKOVÁ, Zuzana. Domácí následky. Výsledky průzkumu 2012. [on-line] Dostupné z: http://domaci-nasili-19084.vyplnto.cz.

6)BARÁKOVÁ, Alena. Násilí mezi mládeží 15 až 18 let. Brno:MU, 2012.

7)BAROŇOVÁ,Veronika. Domácí násilí z pohledu žáků II. stupně ZŠ. Brno:MU, 2011.

8) Council of Europe, Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence [online] [04_01_2011] URL https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=280915.

9)ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Vitoušková Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2.

10)ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha:Grada, 2008. ISBN

11)ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2.upr.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

12)DUNOVSKÝ, J. Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, 1986. ISBN.

13)DUNOVSKÝ, J. Péče o dítě zasažené CAN. Sociální pediatrie. č.1. 1996. ISBN

14)GUENSBERGER, E. Základy psychologie, 1979. ISBN

15)HARTL, Pavel. Hartlová, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
[s 774]. ISBN 80-7178-303-X.

16) HARTL, Pavel. Hartlová, Helena. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010. [s 797]. ISBN 978-80-7367-686-5.

17) HELLER, Daniel. Procházková, Jana. Sobotková, Irena (red.). Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2005. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Psychologica 35 - suppl. Plný text příspěvku o rozsahu 10 s. Dostupné na: CD ROM. ISBN 80-244-1059-1.

18)HONZÁK, R. Strach, tréma, úskost a jak je zvládat. Praha: Maxdorf, 1995. [s 70].

ISBN 80-85800-05-5

19)HONZÁK, R. Základy psychologie. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-377-X

20) HRONOVÁ, Martina: Násilí ve vztahu, zkušenosti s násilím. Praha: ROSA, 2006, 2011. Přístupno na http://www.rosa-os.cz/o-nas/statistiky/.

21) HRONOVÁ, Martina. To si dovolit nesmíš. Praha: ROSA, 2006. IČO 68405359.

22) HRONOVÁ, Martina. Tátové a mámy, chraňte své děti před násilím. Praha: ROSA, 2007.

23) HRONOVÁ, Martina. Násilí ve vztazích teenagerů: Manuál pro učitele SŠ. Praha: ROSA, 2009.

24) HRUŠÁKOÁ,M. České rodinné právo. 2.opr.a dop. vyd. Praha: Beck, 2001 [s 384]. ISBN 80-7239-104-6.

25)JÁNSKÝ, Karel. Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseky rodinného práva. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008.

26)JÁNSKÝ, Karel. Sedlák, Jiří. Ekonomické formy domácího násilí. In. Sociálne procesy a osobnost. XI. ročník medzinárodnej konferencie. Osobnosť a procesy zvládania. Kniha abstraktiv. s 25. 15.-17.9.2008. Stará Lesná. Bratislava. Ústav experimetálnej psychologie SAV 2008.

27) JÁNSKÝ, Karel. Psychické formy domácího násilí: Sociální procesy a osobnost. 13.ročník medzinárodnej konferencie Stará Lesná 20.9.2010. Sborník s. 169-176.

28)JURÁČKOVÁ, Jana. Šikana na základních školách. Brno: RAVYS. 2012.

29) JURÁŠKOVÁ, Božena. Syndrom špatného zacházení: Šikana a domácí násilí. Hradec Králové. Konference. 2011.

30)KOHOUTEK, Rudolf. Závady a poruchy chování dětí a mládeže. Pedag. Orientace 1.č. 2002. s.83-98.

31)KOHOUTEK, Rudolf. Úvod do psychologie: Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti. Brno: PFMU, 2005. ISBN 80-210-3795-4.

32) Kohoutek Rudolf Hoferová Jindra  Psychoterapie u obětí domácího násilí . In: Blatný, Marek, Vobořil, Dalibor, Květon, Petr, Jelínek, Martin, Sobotková, Veronika, Kouřilová, Sylvie (red.): Sociální procesy a osobnost 2009. Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. 12. ročník, 16.-18. září 2009.  Brno, Psychologický ústav AV ČR 2010, s. 106-112. s. 148-152.  ISBN: 978-80-86174-15-0.

33)Kolář,M. Bolest Šikanování: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál, 2001. [s 255]. ISBN 80-7178-513-X.

34)MARVANOVÁ-VARGOVÁ, Bronislava. Vavroňová Marie. Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci. Manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí. 2.dop.vyd. Praha:ROSA, 2008 /Program DAPHNE/.

35) MARVANOVÁ-VARGOVÁ, Bronislava. a kol. Partnerské násilí. Praha: LINDE, 2008. [s159]. ISBN 978-80-86131-76-4.

36) MATĚJÍČEK, Z. Děti, rodina a stres: vybrané kapitoly z prevence psychické zátěže u dětí. Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.

37) MATĚJÍČEK, Z. Dytrych, Z. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Granda, 1996. ISBN 80-7169-587-4.

38) NEUGEBAUER. Citováno podle Sedlák, Jiří. Paňáková, Zdenka. Jánský Karel. Placení výživného v ČR. Sociálne procesy a osbonosť. 2008. Osobnostť a procesy zvládania. Kniha abstraktov. Také na CD ROM.

39) NĚMCOVÁ, Jitka. Domácí násilí v ČR a výuka tohoto tématu na druhém stupni základních škol. Brno: MU, 2007.

40)PAŇÁOVÁ, Zdeňka. Jánský Karel. Sedlák Jiří. Výživné a domácí násilí: Psychologické problémy pomoci obětem domácího násilí. Brno. 2008. ISBN 978-80-210-4938-3.

41) PARÝZKOVÁ, E. Domácí násilí. Brno: MU. 2008. Diplomová práce. [online] Dostupný z: <http://is.muni.cz/th/99571/pravf_m/diplomova_prace__domaci_nasili.doc?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dpar%C3%BDzkov%C3%A1%26start%3D1>.

42) PIKÁLKOVÁ, S. Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, [online] [03.08.2010]  Dostupné z: URL <http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/200_042%20opr%20zformatovany%20text%204%20pro%20tisk.pdf>.

43)PROKOP, M. Právní ochrana dětí a obětí domácího násilí. Prha: Liga lidských práv 2004.

44) Pracovní setkání k zavádění Programu terapie osob, kteří mají problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích. [online] Dostupné z: http://www.persefona.cz/pracovniSetkani.php.

45)ROSA. Učitelé nedokáží vždy odkrýt násilí. [online]Dostupné z: http://www.rosaos.cz/o-nas/informace-pro-tisk/.

46)ROSA. To si líbit nenechám. Praha: ROSA, 2011. s.23. [online] Dostupné z: www.stopnasili.cz

47)SEDLÁK, Jiří. Otázky sociálního učení. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984. ISBN 55-040-44.

48) SEDLÁK, Jiří. Determinanty domácího násilí na nezletilých. Brno: náklad vlastní. 2001.

49) SEDLÁK, Jiří. Skrytá nebezpečí domácího tělesného týrání dětí. Předšk. vých. 56. 2001-2002. č. 1, s. 27-29.

50) SEDLÁK, Jiří. Domácí násilí stále rafinovanější. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně 34. 2002. č. 4. s.9-14

51) SEDLÁK, Jiří. Dostupné z: www.domscinsili.estranky.cz/clanky..2002,2003,2004,2005 [online] [5.4.2012]

52) SEDLÁK, Jiří. Posuzování následků domácího násilí. XXI. Psychologické dny. „Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování“ Olomouc. 9.-11.9.2004

53) SEDLÁK, Jiří. Musilová, M. Máderová, L. Skryté formy nekvalitného fungovánia rodín. Medzinárodná    konferencia  "Psychosociálné  a  zdravotné  aspekty nekvality života. Prešov, Prešovská univerzita, 2005. Sborník s. 45-51. ISBN 80-

54) Sedlák, Jiří,, Pospíšil, Miroslav, Musilová, Margit: Aplikace sociálního učení u obětí domácího násilí. In:  Marek Blatný, Dalibor Vobořil a spol.(red,): Sociální procesy a osobnost 2009, „Člověk na cestě životem, rizika, výzvy, příležitosti.“  Zprávy - Psychologický ústav AV ČR 12, 2009, č. 1, s.9. [online]  Dostupné z: http://www.psu.cas.cz/konference/spo2009/sbornik_spo2009.pdf,  s. 327-330.

55) SEDLÁK, Jiří. Evropský parlament a domácí násilí. Univerzitas. Revue Masarykovy univerzity 44,č.3-4 2011.s.14-16. SSN 1211-3387.

56)SEIDLOVÁ, Ivana. Syndrom CAN. Brno: RAVYS, 2012

57)ŠÁMAL, P. Novela trestního zákona. Kvalifikovaný výklad §215a. Zpravodaj BKB 13, s.32-33. ISSN 12-13-8282.

58)ŠRÁMOVÁ, Blantýna. Psychologické aspekty obětí. Psychologické dny. Oloumouc. 2004

59) ŠVARC, M. Domácí násilí a jeho oběti. Brno: MU. 2004. Diplomová práce. [online]  Dostupný z:
<http://is.muni.cz/th/45371/pravf_m/diplomka_24042005.doc?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C5%A1varc%26start%3D3>

60) ULMANOVÁ, B. Institucionální péče o oběti domácího násilí. Brno, 2010. Bakalářská diplomová práce. [online]   Dostupný z:
<http://is.muni.cz/th/262594/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.doc?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dulmanov%C3%A1%26start%3D1>

61) VARGOVÁ, Bronislava. Vavroňová Marie. Pokorná Dana. Švecová Petra. Manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí. Praha: ROSA,  Sondy 2006.

62) VÁŽANSKÝ, Mojmír. Učitelé a domácí násilí: Sociální procesy a osobnost. 13.ročník medzinárodnej konferencie Stará Lesná 20.9..02010, Sborník abstraktov  s. 47. Sborník s. 399-405. Přístupno na CD.

63) VESELÁ, Jana. Domácí násilí ve vztahu k nezletilému dítěti. Brno: RAVYS. 2012.

64)VOŃKOVÁ, J. a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: proFem, 2004. s. 13. [s 194]. ISBN 80-239-2106-1

65)VONKOVÁ, J. a kol. Domácí násilí na ženách z pohledu žen. 2.přep.vyd. Praha: proFem, 2008. [244]. ISBN 978-80-903626-7-3

66) VYTOUŠKOVÁ, Petra. Pomoc obětem kriminality. Praha: BKB, 2010. ISSN 978-80-86284-82-8.

67) ZELENKOVÁ, E. Diplomová práce: Domácí násilí na ženách, Praha: UK. 2001.

68) Zoubková, Ivana: Kriminalita páchaná na mládeži. Policejní akademie ČR, čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi XXXIV 2/2001, Praha. [online]Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2001/01_02/zoubkova

69)Závěrečná zpráva o činnosti: Pracovní skupina Rady Evropy pro boj proti násilí na ženách, včetně domácího násilí [online]Dostupné z: <http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_ Report.pdf>

70),,Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2009“, s.4, blíže viz. [online] [02_12_2010] URL <http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2009.aspx

71)zákonč.140/1961 Sb. - TZ

72) Zákon č. 141/1961 Sb. - TŘ

 

 

 

 

Seznam obrázků:

Obr. č. 1 Násilí probíhá v cyklu. Opakuje se a zhoršuje. 12

Obr. č. 2 Znásilnění 28

 

 

Seznam tabulek:

Tab. č. 1 Charakteristika respondentů. 43

Tab. č. 2 Společné bydlení 44

Tab. č. 3 Diferenciace rolí 45

Tab. č. 4 Dlouhodobost a absence kontroly. 46

Tab. č. 5 Fyzický typ násilí 49

Tab. č. 6 Psychické obecně. 49

Tab. č. 7 Další typy domácího násilí 50

Tab. č. 8 Adekvátní volba příčin tremoru. 51

Tab. č. 9 Příznaky bez vztahu k domácímu násilí 51

Tab. č. 10 Vztah mezi modřinami a týráním.. 51

Tab. č. 11 Příznaky bez vztahu k domácímu násilí 52

Tab. č. 12 Znalost vztahu mezi pamětí a týráním.. 53

Tab. č. 13 Absence znalosti vztahu. 53

Tab. č. 14 Neznalost vztahu mezi týráním a pozorností 53

Tab. č. 15 Pramen znalosti o ohlašovací povinnosti 55

 

 

 

 

Seznam příloh:

Příloho č. 1 Dotazník

 

 

Instrukce:

Obracím se na Vás s žádostí o pomoc při mapování vybraného sociálního jevu.  Svým podílem a vstřícným postojem pomozte.

Nejdříve si pozorně přečtěte otázku, potom všechny navrhované odpovědi a zvolte tu, která se nejvíce blíží Vašim názorům.

Představte si, že jste ve třídě jako učitel a vžijte se do jeho situace.

 

Můžete vyznačit i více odpovědí. V tom případě vyznačte číslem jejich závažnost z Vašeho hlediska (od 1 neméně závažný po 5 nejvíce závažný)

 

 

Děkujeme za  Váš názor, případně Vaši vlastní  zkušenost a otevřenost. Vaše jméno, případně údaje o Vás zůstanou anonymní. Nikdo se je nedozví kromě mé osoby. Vaše odpovědi budou použity jen v mé  práci a ke statistickému zpracování.

 

 

1. Jak byste charakterizoval(a) domácí násilí? Co je to podle Vás domácí násilí ? Když se řekne domácí násilí, co si pod tím představujete? Napište svůj názor!

 

 

2. Má podle Vás učitel ZŠ šanci poznat, že jeden z jeho žáků bývá doma pouze svědkem domácího násilí?

a)      Učitel to vždy snadno pozná

b)      podle mne to poznat může

c)      nejsem si jist, že to pozná

d)     myslím, že má hodně malou šanci na to přijít

e)      jsem přesvědčen(a), že má nulovou možnost poznat to

f)       ještě bych k tomu chtěl(a) dodat vysvětlení:

 

3. Myslíte si, že učitel ZŠ má možnost poznat, že jeden z jeho žáků bývá doma obětí domácího násilí?

a)      Učitel to poznat vůbec nemůže

b)      Šance poznat to, je pro učitele minimální

c)      Nevím, možná má, možná nemá možnost poznat to

d)     Učitel snad může poznat oběť domácího násilí

e)      Jsem přesvědčen o tom, že to pozná

f)       Ještě bych to chtěl(a) blíž vysvětlit

 

4. Když učitel pozná, že byl žák svědkem domácího násilí nebo že byl obětí domácího násilí, co by měl proti tomu udělat?

a)         Všímat si toho učitel není povinen.

b)         Učitel může, ale nemusí zasahovat žákovi do jeho soukromí.

c)         Má to zaznamenat, ale neřešit

d)        Měl by to oznámit řediteli školy

e)         Měl by uvědomit sociální pracovnici nebo policii.

f)          Svůj názor upřesňuji a vysvětluji takto:

 

5. Učitelé ZŠ odhalí, že jsou děti obětmi domácího násilí :

a)      vždycky

b)      šance je asi 50 procentní

c)      možná odhalí jen asi 25 procent případů

d)     když odhalí každou desátou oběť, je to úspěch

e)      myslím, že se  jim to nedaří

f)       j Mám jiné vysvětlení:

 

6. Je možno se spolehnout při odhalení týraného žáka na první dojem?

a)      ano, určitě

b)      není to  úplně jisté

c)      snad ano

d)     mnohdy to může být klamavé

e)      první dojem je zavádějící

f)       vysvětlím to podrobněji

 

 

7. Někdy je nápadný třes rukou  žáka. Může být způsoben (můžete označit i jednu volbu nebo i víc voleb. V tom případě je očíslujte l. nejméně závažné…..5. nejzávažnější příčina):

      a) občasným, výjimečným zvýšením vnitřního napětí

      b) když je častější, může jít o onemocnění

      c)  zvýšeným napětím před zkoušením, před písemkou

      d) silným neklidem, vnějšího původu

      e)  může jít o jeden z příznaků týrání

      f) mám ještě jiné vysvětlení:

 

8. Častější modřiny na těle žáka mohou být způsobeny (opět můžete volit více odpovědí a známkovat je od jedničky po pětku):

    a) vzájemným „škádlením“ mezi žáky

    b) vzájemným napadáním ve skupině žáků

    c) jejich původ je nejasný

    d) občasnými fyzickými tresty od rodičů

    e) velmi častým a brutálním trestáním od rodičů

    f) jiné příčiny:

 

9. Žáka zapomíná plnit školní povinnosti

      a) málokdy, spíš náhodně

      b) občas a po několikerém napomenutí se zlepší

      c) nepomáhá ani napomínání ani tresty

      c) zapomínání domácích úkolů je chronické

      d) je možné, příčinou jsou neshody a konflikty mezi rodiči

      e) jiné vysvětlení:

 

10. Žák je během vyučování nepozorný:

      a) nebudu si toho všímat, ono se to samo napraví

      b) jde o projevy občasné únavy, to nemusím řešit

      c) jde o projevy občasného přetížení mimošk. povinnostmi

d)  nedává pozor jen v určitých obdobích

e) žák je pořád jakoby ve stresu.

f) příčinou také může podle mne být:

 

11. Náhlou ztrátu zájmů u žáka

         a) způsobily jiné aktivity

         b vyvolala  šikana ve škole  nebo ve třídě proti žákovi

         c) násilnosti páchané skupinou žáků na žákovi

         e) neshody mezi rodiči

         f) jiné možné příčiny:

 

12. Náhlá změna chování žáka je příčinou:

a/ zhoršení prospěchu v několika předmětech

b/ zhoršení prospěchu výhradně v hlavních předmětech

c/ poklesu žákových výkonů ze zdravotních důvodů

d/ násilností v rodině, kdy je žák přítomen

e/ týrání  jednoho z rodičů

g)      jiné příčiny)

 

13. Je podezření, že žák projevuje agresi vůči vlastnímu tělu

      a) škrábance či řezné rány  se objevily na horních končetinách

      b) škrábance či řezné rány pozorujeme na dolních končetinách

c) spáleniny po cigaretě jsou na nejrůznějších částech těla

d) slovní agresivitu viděnou doma přenáší žák na své tělo

e) fyzické násilí, jehož je svědkem doma se promítá do sebepoškozování

f) jiné vysvětlení:

 

14. Častost sebepoškozování u žáků odhaduji:

a/ skoro se vůbec nevyskytuje (nulový výskyt)

b/ vyskytuje se u žáků jen výjimečně (jeden z tisíce)

c/ odhaduji, že se vyskytuje asi u jednoho ze sta žáků

d/ vyskytuje se  u každého desátého žáka

e/ výskyt je častější, vyskytuje se u třetiny obětí (u 30 procent)

f) jiný odhad:

 

 

15. Zažil(a) jste někdy na sobě domácí násilí? Popište slovy svoje zážitky!

 

 

16. Byl(a)jste někdy svědkem domácího násilí? Pokud ano, popište to!

 

 

17. Když se zjistí některé  nápadné příznaky, je třeba:

      a) ohlásit to třídnímu učiteli, výchovnému poradci, vedení školy

b) vyřešit to se žákem přímo

c) poradit se s kolegy

d) zavolat na krizovou linku

e) nevyvolávat poplach, není to povinnost učitele

f) jiné řešení:

 

18. Facku považuji za účinný výchovný prostředek:

a/ To vůbec není pravda. Naopak to vyvolává protiakci. 

b/ Jsem proti. I když někdy, možná, proč ne.

c/ Jako překvapení může pomoci, ale jen občas.

d/ Přikláním se častějšímu ručnímu vysvětlování sporů.

e/ Samozřejmě souhlasím. Jsem pro okamžité řešení pomocí facky nebo jiného podobného prostředku

f) jiný názor (konkrétně):

 

 

19. Co víte o tzv. ohlašovací povinnosti?

     a) nic, neslyšel(a/ jsem o tom

     b) něco jsem o tom četl/a/, ale nic si z toho nepamatuji

     c) ohlašovací povinnost je v některých případech povinností toho, kdo se o ní dozvěděl nebo byl svědkem

     d) ohlašovací povinnost nikdo nehlásí ze strachu nebo z pohodlnosti

     e) sám/a/bych takovou věc ohlásil soc. pracovníkovi nebo policii nebo státnímu zástupci

            f) jiný názor:

 

20.  Co víte o syndromu zavrženého rodiče?

     a) to je výmysl, to neexistuje

     b) to prosazují ti, co manipulují ve svůj prospěch 

     c) nikdy jsem o něm neslyšel/a/

     d)  slyšel/a/ jsem o něm, ale nevím, co to je

     e)  zažil/a/ jsem to na sobě

         f) jiný názor:

 

Prosím, vyplňte pro statistické účely:

 

21. Váš věk:

22. Jste muž            žena

23. Studuji obor:

24. Ročník studia:  I.  II.  III.   IV.   V.

25.     Bc.     Mgr.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your domacinasili.estranky.cz

(Latonyachell, 26. 3. 2018 20:28)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.