Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úroveň informovanosti učitelů základních škol o domácím násilí IV.

24. 5. 2012

9 Vyhodnocení souboru

 

Hypotéza č. 1

Předpokládám, že posluchači vysoké školy s učitelským zaměřením budou znát všechny čtyři znaky domácího násilí bezchybně, tj. jejich poznatky se budou blížit sto procentům.

Tabulka č. 2 Společné bydlení

 

Odpovědí

Procenta

Společné bydlení celkem

64

42,7

Násilí probíhá doma

35

23,3

Napadání v rodině

28

18,6

Kladné odpovědi

127

85

Respondenti se nevyjádřili

23

15

 

 

 

 

 

 

 

 

K prvním čtyřem znakům domácího násilí se zkoumaní vyjadřovali volně. Mohli napsat, co o domácím násilí vědí, mohli je charakterizovat. Odpovídali zcela volně.

Zajímalo mne, kolik jich z celého počtu 150 vystihne první znak, společné bydlení.  Kladně se vyjádřilo 127 (85%) posluchačů. Z nich všichni první znak vystihli správně, 23 (15%) se nevyjádřilo.

Závěr:

První část hypotézy je možno považovat za celkem potvrzenou.

 

Tabulka č. 3 Diferenciace rolí

 

Odpovědi

Procenta

Správné odpovědi

47

50

Agresor je muž

39

42

Agresorem je žena

6

6

Agresor na veřejnosti sympatický

2

2

Nevyjádřili se

56

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U druhé části hypotézy reagovalo v odpovědích na tento znak celkem jen 94 osob, tj. třetina z nich 47 (50%) ze všech voleb správně, neboť výstižně rozlišili role, kdy jeden z rodičů je vždy agresorem a druhý obětí. Třetina (47 = 31%) ze všech odpovědí byla chybná.

Více než třetina 56 (37%) se k tomuto znaku vůbec nevyjádřila a

Závěr:

Druhá část hypotézy se nepotvrdila, protože jen třetina zkoumaných reagovala správně.

 

Tabulka č. 4 Dlouhodobost a absence kontroly

 

Odpovědi

Procenta

Správné reakce

13

8,7

Stupňování

0

0

Cykličnost

0

0

 

 

 

 

 

 

K dlouhodobému trvání násilí se vyjádřilo pouze 13 respondentů (téměř 9%). Ostatní neodpověděli, neboť tento znak neznali.

Stupňování násilí, cykličnost násilí a nedostatek společenské kontroly neuvedl nikdo.

Třetí a čtvrtá část hypotézy nebyla potvrzena, neboť většina zkoumaných oba poslední znaky neznala.

 

Závěr:

První hypotéza jako celek se nepotvrdila. V průměru jen čtvrtina prokázala znalost. Zhruba pouze z jedné čtvrtiny reprezentovaných kladných znalostí lze usuzovat na to, že posluchači vysoké školy pedagogické fakulty tento znak neznají, či znají z něho a jsou informováni jen částečně.

 

Hypotéza č. 2

První stránkou domácího násilí je jeho podstata, která je vyjádřena definicí neboli výčtem jeho hlavních znaků.  Druhou je průběhová stránka, která je vyjádřena popisem projevů.

Domácí násilí se projevuje a probíhá v rámci pěti oblastí. Fyzické, psychické, sociální, ekonomické a sexuální.

Informovanost o domácím násilí zahrnuje tedy druhy oblastní, ve kterých se realizuje. Prvním druhem násilí je násilí fyzické, a také projevy jako následky násilí.

Předpokládala jsem, že informovanost o všech pěti druzích domácího násilí bude stoprocentní, protože by bylo vhodné, aby o něm ve výuce žáci ZŠ obdrželi maximum informací.

Informovanost o každém jednotlivém druhu jsem zkoumala a hodnotila samostatně, všechny pak vcelku.

Také úroveň vědomostí o jednotlivých druzích domácího násilí jsem hodnotila také podle odpovědí na první otázku.

 

Tabulka č. 5 Fyzický typ násilí

 

Odpovědi

Procenta

Správné odpovědi

119

70

Bití, facky

34

20

Úmysl ublížit

8

5

Modřiny

2

1

Hladovění

2

1

Pálení cigaretou

1

1

Polévání vodou

1

1

Končí smrtí

1

1

 

169

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzický typ násilí charakterizovaly všechny zkoumané osoby. Ve formulacích jej vystihly velmi správně, některé uvedly víc odpovědí. Proto souhrnný počet odpovědí převyšuje počet zkoumaných. Všechny odpovědi hodnotím jako adekvátní.

 

Závěr:

První část druhé hypotézy se potvrdila.

 

 

Tabulka č. 6 Psychické obecně

 

Odpovědi

Procenta

Správné odpovědi

107

69

Ponižování

24

16

Nadávky

11

7

Výhružky

9

6

Křik

3

2

 

154

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posluchači znali o psychickém násilí a jeho formách hodně podrobností, Jejich vědomosti hodnotím jako správně a odpovídající.

 

Závěr:

Druhá část hypotézy se potvrdila.

Tabulka č. 7 Další typy domácího násilí

 

 

Odpovědi

Procenta

Sociální

52

35

Ekonomické

4

3

Sexuální

6

4

 

 

 

 

 

 

Jinak tomu bylo u násilí typu sociálního, ekonomického a sexuálního.

U sociálního bylo možno kladně hodnotit pouze 52 odpovědí (35%). Třetina správných odpovědí nesvědčí o tom, že by byla připravenost budoucích učitelů na několik hodin výuky, věnované problematice domácího násilí na ZŠ odpovídající.

Tázaní nevěděli o tom, že v domácnostech existuje násilí ekonomické, o tom nelze pochybovat. Ale že se má přičlenit k ostatním typům domácího násilí, to asi nevěděli. Tentýž závěr se týká i násilí sexuálního.

Vycházím z hypotézy, že budou posluchači vyučovat, jakmile skončí studium na vysoké škole. Ve výuce by měli vysvětlovat tento pojem stručně ale ve všech souvislostech a úplně, nikoliv pouze útržkovitě.

Odpovědi na sociální typ násilí byly neuspokojivé. Na typ ekonomický a sexuálně nedostatečné.

 

Závěr:

Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena. Výsledky analýzy ji potvrdily zhruba pouze u jedné třetiny zkoumaných. Znalosti byly překvapivě velmi nerovnoměrné (fyzické na 112%, psychické na 102%, sociální na 35% a ekonomické a sexuální nikdo neuvedl.


Hypotéza č. 3

Předpokládám, že vztah mezi třesem ruky a modřinami jako možného příznaku následku domácího násilí pozná aspoň polovina respondentů.

 

Tabulka č. 8 Adekvátní volba příčin tremoru 

 

Odpovědi

Procenta

Správné vystižení příčin třesu rukou

75

50

 

 

 

 

Tabulka č. 9Příznaky bez vztahu k domácímu násilí

 

Absence vystižení vztahu tremor a násilí

Procenta

Vnější neklid

63

32

Častější nemoci

53

27

Napětí před písemkou

49

25

Občasné vnitřní napětí

32

16

Abstinenční příznaky

1

0

 

199

100



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 10 Vztah mezi modřinami a týráním

 

 

Frekvence

 

Označení spojitosti, časté a brutální týrání

153

102%

 

 

Tabulka č. 11 Příznaky bez vztahu k domácímu násilí

 

 

 

Frekvence

Procenta

Vzájemné napadání

84

74

Sport

8

7

Nejasné

21

19

 

113

100

 

 

 

 

 

 

 

Ze 150 respondentů polovina označila správnou odpověď u třesu, všichni u modřin. Někteří kromě správné odpovědi volili i více možnosti jako příčin třesu i jako příčin modřin, však tyto volby se nemohou přisuzovat následkům domácího týrání.

 

Závěr:

Třetí hypotéza se potvrdila.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil 4.0 break CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(Latonyachell, 27. 3. 2018 12:22)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil break 99% types of captchas

(MashaAgoni, 12. 12. 2017 21:49)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.