Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úroveň informovanosti učitelů základních škol o domácím násilí V.

24. 5. 2012

 Hypotéza č. 4

Poruchy paměti a pozornosti u žáka mohou mít vztah k domácímu násilí. Tento vztah vystihne u pozornosti i u paměti nejméně polovina zkoumaných.

 

Tabulka č. 12 Znalost vztahu mezi pamětí a týráním

 

Frekvence

 

Neshody mezi rodiči

76

51%

 

 

 

 

Tabulka č. 13 Absence znalosti vztahu

 

Frekvence

Procenta

Napomínání, tresty

31

30

Po napomenutí zlepšení

30

29

Jiné

36

35

Chybí individuální přístup

6

6

 

103

100

 

Tabulka č. 14 Neznalost vztahu mezi týráním a pozorností

 

Frekvence

Procenta

Neustálý stres

72

31

Mimoškolní zátěž

57

26

Přechodný nezájem

42

18

Hyperaktivita

8

3

Jiné

51

22

 

230

100

 

 

 

 

 

 

 

Učitelé se často setkávají s tím, že žáci zapomínají na domácí úkoly, na pomůcky, zapomínají svoje věci, části oděvu apod. Avšak pokud se u některého žáka v určitém období stanou poruchy paměti chronickými, učitel by si měl položit otázku, zda to nesouvisí s domácími stresy či s domácím násilím. Otázka zněla: Žák zapomíná, Nebo sedí ve třídě jako nepřítomný. Při úkolech dělá najednou chyby, což se u něho předtím nebylo.

Mezi odpověďmi u paměti měla pátá odpověď vztah k domácím násilnostem.  U pozornosti se měli zkoumaní volně vyjádřit.

Vztah násilí k poruchám paměti označila správně polovina (76 za 150, tj. 51%) zkoumaných. U pozornosti, ani jeden. Jsem přesvědčena, že nepozornost učitelé u žáků pozorují. Jde však o to, zda jsou schopni ji uznávat jako možný následek násilí. Průzkum ukázal, že nikoliv.

Závěr:

U paměti se hypotéza potvrdila, u pozornosti ne.


Hypotéza č. 5

Předpokládala jsem, že všichni zkoumaní budou znát tzv. ohlašovací povinnost a že by podezření na domácí násilí ohlásili.

Tabulka č. 15 Pramen znalosti o ohlašovací povinnosti

 

Frekvence

Procenta

Povinnost

69

46

Neslyšel, jiné řešení

81

54

 

 

 

Všichni posluchači na tuto otázku odpověděli. Počet jejich správných odpovědí se blíží 50 procentům (69 ze všech možností, tj. 46%)

O ohlašovací povinnosti však víc než polovina zkoumaných nic nevěděla, neslyšela o ní nebo uvedla odpověď, která neměla vztah ke zkoumanému problému

Závěr:

Hypotéza se nepotvrdila.

Velmi mne překvapili, když jsem zjistila skutečnost, že studenti vlastně neví, co je termín ohlašovací povinnost. Přitom odpovídali, že by se chovali, jako kdyby ji znali. Myslím si, že je to dáno pouze neznalostí toho termínu. Ale protože je tato povinnost určena zákonem, měli by se s tímto zákonem seznámit. Jako jedni z mnohých mají tedy zákonem dánu povinnost. Proto by bylo vhodné proškolit je. V budoucnu až půjde o žáka, musí vědět, že jeho reakce ohlásit podezření, je podložena zákonem.

 

10 Doporučení pro praxi


Předpokládám, že v informovanosti o domácím násilí bude obdobná situace na fakultách, které připravují budoucí učitele pro ZŠ. Způsob, jak zvýšit informovanost budoucích učitelů, může být více. Např. připravit sérii několika přednášek o domácím násilí a předat budoucím učitelům podrobné teze. Nebo např. natočit video s podrobným návodem, jak poznávat následky domácího násilí na žácích ZŠ a jak za poznatky správně reagovat s ukázkami příkladů z praxe. Nebo např. připravit jednu celodenní přednášku s ukázkami a posluchačům ji prezentovat jako volitelnou.


Přitom využít poznatků, které byly předmětem mého průzkumu, který poukázal na bílá místa u většiny zkoumaných.

 

 Závěr


Ve své bakalářské práci jsem řešila podle mne aktuální problém. Chtěla jsem zjistit, jaké jsou vědomosti budoucích učitelů ZŠ o domácím násilí. Dosavadní průzkumy řešily problém globální znalosti o domácím násilí přímo u žáků ZŠ. U učitelů pokud je mi známo, tento problém řešen nebyl.

Ve svém empirickém výzkumu jsem se zaměřila na znalost o domácím násilí u budoucích učitelů.  Zajímalo mne, zda tento termín znají, co si představují pod tímto pojmem a zda také znají důležité jednotlivosti, které jsou důležité pro hodnocení tohoto jevu u žáků ZŠ.

Podrobnější pohled na tuto složitou problematiku ukázal mezery ve znalostech zkoumaných posluchačů. Tak např. jisté nedostatky se ukázaly u rozlišování rolí – agresora a oběť. U dlouhodobosti a stupňování byly zjištěny slabé znalosti. Zkoumaní znali fyzický i psychický typ týrání, avšak o sociálním toho věděli pramálo. Třes, modřiny, poruchy paměti a pozornosti jako příznaky domácího násilí znali jen částečně, ačkoliv to jsou velmi důležité znaky pro to, že byl určitý žák s vysokou pravděpodobností doma týrán.

Z časových důvodů a kvůli rozsáhlosti zkoumání jsem nevyužila při analýze všech získaných informací. Některé položky dotazníku, které jsem nevyužila, mohou posloužit např. pro příspěvek na odborné konferenci. Uvědomuji si, že vzorek 150 respondentů nestačí k tomu, aby se výsledky mohly aplikovat na celou populaci budoucích učitelů. Šlo o sondáž, na jejímž výsledku mohou pokračovat další výzkumníci.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BEST software for captcha breaking!

(MashaAgoni, 13. 12. 2017 14:38)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.